107.عشق را به گدائی نشستن روا نیست
آنکه لایق عشق است که گدا نیست
سکوت میکنم اما نیک میدانی
سکوت هیچ علامت رضا نیست

«سیاوش مهدوی»